Formularz online – zapisy na Bieg

Informujemy, że w przypadku chęci uczestnictwa w Biegu Tropem Wilczym w Zduńskiej Dąbrowie (5/03/2023, godz. 11.00), biegacze mogą zapisywać się w dniu startu w punkcie rejestracyjnym do godziny 10.40. Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PRZEPRASZAMY – termin zgłoszeń na Bieg Tropem Wilczym minął!

Wysyłając elektroniczne zgłoszenie, oświadczam, że:
– Zapoznałem/am się z Regulaminem imprezy oraz że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
– Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z moją osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
– Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
– Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Uczestnictwa przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)

TROPEM WILCZYM

Formularz zgłoszenia na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 5 marca 2023 r., Zduńska Dąbrowa

DO BIEGU POZOSTAŁO

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia uczestnika do biegu bez pakietu startowego i/lub medalu, w przypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła wyznaczony przez organizatora limit startujących.

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

pod patronatem Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego

Zduńska Dąbrowa, 5 marca 2023 r., godz. 11.00

REGULAMIN IMPREZY

I ORGANIZATORZY
Organizatorem głównym IX edycji projektu TROPEM WILCZYM – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność  i Demokracja.
Organizatorem w Zdunach jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Szkołą Podstawową im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach, Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Zduny.

II CELE
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

 1. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

III TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 5 marca 2023 r. ulicami Nowych Zdun i Zduńskiej Dąbrowy. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Start biegu odbędzie się przy kamieniu upamiętniającym Krystynę Idzikowską, znajdującym się przed budynkiem dawnego Liceum Ogólnokształcącego. Meta biegu znajduje się przy budynku Praktycznej Nauki Zawodu ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. (patrz mapka)
 3. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: Bieg Honorowy na dystansie 1963 m i bieg na dystansie 4 km

Dystans Biegu Honorowego symbolicznie upamiętnia rok, w którym zginął  sierżant  Józef Franczak ps. Lalek,

ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego.

IV PROGRAM BIEGU

– godz. 9.45 ? 10.40 ? otwarcie Biura Biegu, weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych. Biuro zawodów będzie się mieścić w Budynku Praktycznej Nauki Zawodu ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie;

– godz. 10.45 ? złożenie kwiatów pod kamieniem upamiętniającym Krysię Idzikowską;

– godz.10.55 ? rozgrzewka na boisku przy dawnym Liceum Ogólnokształcącym;

– godz. 11.00 ? start Biegu Honorowego (na obu dystansach). Osoby na dystansie 4 000 metrów zobowiązane są do  dwukrotnego przebiegnięcia trasy.

V ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. W Biegu Honorowym mogą startować wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych. Organizatorzy liczą na uczestnictwo rodzinne.
 2. W biegu na dystansie 4 km prawo startu maja osoby, które w dniu biegu ukończyły 16 lat.
 3. Warunkiem rejestracji do Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on line na stronie bdkzduny.pl lub dostarczenie papierowego zgłoszenia (pobranego wcześniej u Organizatora) do dnia 2 marca 2023 r. lub zarejestrowanie się w Biurze bezpośrednio przed biegiem. .
 4. Za udział w biegu nie jest pobierana opłata.
 5. Uczestnik podpisując się na liście i odbierając pakiet startowy oświadcza że zapoznał się z Regulaminem.
 6. Organizator ustala limit numerów startowych wraz z pakietami ? 280 sztuk. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Biegu w dniu 5.03.2023 r. w godz.9.45 ? 10.40.
 7. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście – podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych.
 8. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują specjalny numer startowy, okolicznościową koszulkę, materiały promocyjne oraz medal (do odbioru na mecie).
 9. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu z numerem startowym umiejscowionym z przodu na wysokości klatki piersiowej, otrzymanym w ramach pakietu startowego. Dobrowolne, ale mile widziane przez organizatorów jest wystartowanie w koszulce okolicznościowej, również wchodzącej w skład wyżej wymienionego pakietu/
 10. Organizator nie gwarantuje zgodności rozmiaru koszulki z wyborem uczestnika.
 11. Impreza ma charakter rekreacyjny, w związku z tym czas biegu nie jest mierzony.
 12. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 13. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 14. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych zarówno przed, jak i w trakcie
 15. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.

  VI KLASYFIKACJE I NAGRODY
 16. Wszyscy Uczestnicy – właściciele pakietów, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal, zaraz po przekroczeniu mety. Nagrody/upominki w obu biegach zostaną wręczone po ukończeniu biegu na dystansie 4 km.
 17. Organizator przewiduje pamiątkowe upominki dla zwycięzców w następujących kategoriach:

w Biegu Honorowym:

– kobieta,

– mężczyzna,

– rodzic z  najmłodszym dzieckiem, którzy jako pierwsi wbiegną na metę

– najmłodszy uczestnik biegu,

– najstarszy uczestnik biegu,

w biegu na dystansie 4 km:

– kobieta

– mężczyzna, którzy jako pierwsi wbiegną na metę.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Trasa Biegu będzie wytyczona ulicami Nowych Zdun i Zduńskiej Dąbrowy.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie Biegu
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 5. Na każdego uczestnika na mecie czeka poczęstunek.
 6. Wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa oraz udział w Biegu ma charakter dobrowolny.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Skip to content