RODO

Zapoznaj się z polityką prywatności i zasadami, jakie wdrożyliśmy, aby chronić Twoje dane osobowe. Dowiedz się również o polityce cookies (ciasteczek), która obowiązuje w naszym oficjalnym serwisie internetowym. Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci określone prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych?
W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
Czy nasza strona wykorzystuje pliki cookies?
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych lub danych osobowych Twojego dziecka jest: Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1F, powiat łowicki, tel. 46 8387416, IOD: inspektor@kiodo.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1F. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę w imieniu małoletniego dziecka, to jego dane osobowe przetwarzane są w ten sam sposób i w tym samym celu, a ich Administratorem jest ten sam podmiot (w przypadku wyrażenia zgody na udział dziecka w przedsięwzięciach realizowanych przez BPiDK Gminy Zduny).
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania BPiDK Gminy Zduny, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej przez Administratora, w związku z realizacją zadań publicznych.
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią :
? ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
? ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
? ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
? statut nadany przez Radę Gminy Zduny,
? art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
? wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
? na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody ? art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa ? tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy hostingowe, kurierskie).
Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia (o ile zostały podane w dokumencie lub skierowanym do nas mailu/formularzu kontaktowym), adres IP, dane niezbędne do zawarcia umowy, dane o lokalizacji i inne dane zbierane przez pliki cookies, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej polityce.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w interesie publicznym będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora.
Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
Ponadto informujemy, że w BPiDK Gminy Zduny, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą one profilowane.

Polityka cookies (plików tymczasowych) stosowanych w serwisie BDKZDUNY.PL

1. Serwis BDKZDUNY.PL zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

możliwości logowania do serwisu;

utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) ? sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis BDKZDUNY.PL (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie mogą być udostępnione jego partnerom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie producenta.

Przetwarzanie danych osobowych przez BPiDK Gminy Zduny w korespondencji e-mail

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail, w związku z korzystaniem z naszych usług, a także odpowiedzi na wiadomości przychodzące.

2. Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1F.

3. Kontakt z Administratorem: bdk@bdkzduny.pl.

4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą wyrażają Państwo (także poprzez wyraźne działanie -wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi bądź do odwołania zgody. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Skip to content