BIBLIOTEKA PUBLICZNA I DOM KULTURY GMINY ZDUNY
Zduny 1F, 99-440 Zduny (powiat łowicki), adres e-mail: bdk@bdkzduny.pl / tel./fax: 46 838 74 16 / 46 838 76 06

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Zduny

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Zduny powstało w 2007 r. na bazie dawnego Koła Rencistów i Emerytów. Ma opracowany własny Regulamin i jest zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Łowiczu jako zwykłe stowarzyszenie. Główne cele jakie realizuje to działanie na rzecz aktywnego udziału w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym, popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury i zdrowia, promocja aktywnego wypoczynku, krzewienie patriotyzmu, popularyzowanie dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji regionalnej i lokalnej, podtrzymywanie więzi i tradycji rodzinnych, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami stowarzyszeniowymi. Cele te realizowane są poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz dyskusji na interesujące tematy, udział w ważnych wydarzeniach gminnych, organizowanie wyjazdów krajoznawczych i wycieczek.

Skład pierwszego zarządu był następujący:

 • Krystyna Guzek – prezes,
 • Daniela Sukiennik – zastępca,
 • Daniela Papuga – skarbnik,
 • Barbara Rożniata – sekretarz.
 • W skład komisji rewizyjnej weszli:
 • Stanisław Sukiennik – przewodniczący,
 • Maria Rosoł – członek,
 • Eugenia Żabka – członek.

Pierwsza kadencja Zarządu trwała 5 lat, następne trwają po 4 lata. Na  początku liczba osób w Stowarzyszeniu wynosiła 71, w kolejnych latach zmieniała się i na dzień dzisiejszy wynosi 131 osób. Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy gminy Zduny oraz kilka osób z sąsiednich gmin.

W ciągu 13 lat zmieniały się osoby w Zarządzie i obecnie jego skład jest następujący:

 • Krystyna Guzek – prezes,
 • Ryszard Łukawski – skarbnik,
 • Daniela Sukiennik – protokolant.
 • Komisję rewizyjną stanowią:
 • Stanisław Sukiennik – przewodniczący,
 • Maria Rosoł – członek,
 • Krystyna Muras – członek.

Halina Wojda i Elżbieta Witczak są członkami Zarządu oraz prowadzą kronikę. Dokumentacją fotograficzną zajmuje się Daniela Sukiennik. Stowarzyszenie posiada także Księgę Protokołów.

Stałe seniorskie spotkania to: Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Zebrania sprawozdawcze, Dzień Seniora, Spotkanie opłatkowe. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy do teatru, kina, jednodniowe wycieczki rekreacyjne połączone ze zwiedzaniem, prelekcje i wykłady na różne tematy dotyczące osób „jesieni życia”. Jego członkowie uczestniczą w konkursach, spotkaniach, koncertach także patriotycznych, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny, a także przez Urząd Gminy Zduny. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalną władzą samorządową, parafią, miejscowymi zakładami pracy (SKR, GSSCh), szkołami, zaprzyjaźnionym Klubem Seniora z Łowicza, Wokalnym Zespołem Seniorów „Wrzos” (działającym przy DK w Zdunach, pod kierunkiem Jadwigi Pawłowskiej, który uprzyjemnia seniorskie spotkania).

Wg Zarządu Stowarzyszenia Seniorów na wyróżnienie zasługuje współpraca z Biblioteką Publiczną i Domem Kultury Gminy Zduny. „Mamy tu swój seniorski dom, otwarte gościnne drzwi, serdeczną atmosferę i przyjazną pomoc.” Zduńscy seniorzy organizują również różne akcje niesienia pomocy dzieciom i osobom starszym, dzieląc się wdowim groszem i datkami rzeczowymi. Prowadzą rozmowy, dyskusje, organizują okolicznościowe wystawki papieroplastyki, bibułkarstwa, haftu, wystawiają scenki kabaretowe własnego autorstwa, układają wiersze i piosenki, a nawet piszą książki (2 tomki wierszy Jadwigi Pawłowskiej, „Historia żywota swojego” Stanisław Sukiennik, „Na zawsze” Krystyna Guzek). Na podstawie Kronik, które są odzwierciedleniem działalności Stowarzyszenia Krystyna Guzek opracowała 2 biuletyny  „Stowarzyszenie Seniorów Gminy Zduny 2007-2017” i „Nigdy więcej września 1939” (tu we współpracy z Emilią Szymczak) oraz dwa biuletyny dotyczące działalności Wokalnego Zespołu Seniorów „Wrzos”.

Od marca 2020 roku nastał dla seniorów trudny czas. W związku z pandemią nie mogą tak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym jak dotąd, ale utrzymują ze sobą stały kontakty chociażby telefoniczny, na ile to możliwe biorą udział w działaniach proponowanych przez Dom Kultury. Mają już gotowy plan na przyszłość i cierpliwie czekają na powrót do normalności…

Skip to content