REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZDUNY

– wyciąg –

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

 2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.

 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 2

WYPOŻYCZALNIA

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

 2. W celu otrzymania bezpłatnej karty bibliotecznej Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania.

 3. Za niepełnoletniego czytelnika do lat 15 kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Osoba niepełnoletnia  – powyżej 15 roku życia może zapisać się do Biblioteki bez pisemnego poręczenia opiekuna prawnego.

 5. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.

 7. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 8. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych następuje po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej, zwrot wypożyczonych zbiorów może się odbywać, bez jej okazywania.

 9. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek, 5 audiobooków na okres nie dłuższy niż 35 dni kalendarzowych oraz 5 archiwalnych numerów czasopism na okres 7 dni.

 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczonych przez czytelnika

materiałów bibliotecznych.

 1. Czytelnik może samodzielnie zamawiać i rezerwować materiały oraz dokonywać dwukrotnie prolongaty

drogą elektroniczną.

 1. Pozycje zamówione bądź zarezerwowane należy odebrać przed upływem 1 tygodnia od pozyskania

informacji o ich dostępności.

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie

zapotrzebowania ze strony innych czytelniw, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli

stanow one szczególnie poszukiwane pozycje. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu, w którym czytelnik winien oddać wypożyczone pozycje.

 1. Karty bibliotecznej nie należy udostępniać osobom trzecim.

 2. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie

bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą

czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego

właściciela.

 1. Za wydanie duplikatu zagubionej lub zniszczonej karty czytelnik uiszcza opłatę w wysokości 5 zł.  

§ 3

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (§ 2 ust.10) Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł od egzemplarza, za każdy dzień po terminie zwrotu. Dodatkowo czytelnik ponosi koszty wynikające z wysłania mu przez Bibliotekę upomnienia (zgodnie z cennikiem opłat – załącznik nr 1). – 3zł.

 2. Wysokość kary naliczana jest automatycznie przez komputerowy system biblioteczny. Uiszczenie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych jest obowiązkowe.

 3. Dyrektor Biblioteki w szczególnych/wyjątkowych sytuacjach możne anulować opłatę./ Umorzenie opłat może nastąpić, jeżeli przetrzymanie książek nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika.

 4.  Czytelnik który, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia opłat, nie ma prawa korzystania ze zbiorów, a Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 5. Czytelnik przetrzymujący czasopisma ponad regulaminowo ustalony termin (§ 2 ust.10) może być pozbawiony prawa ich wypożyczania czasowo lub całkowicie.

 6. Zbiory, których mimo starań nie udało się odzyskać (zgon, wymeldowanie bez możliwości ustalenia nowego adresu, i in.) spisywane są ze stanu inwentarza w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

§§ 4,5,6 – CZYTELNIA

§ 7

OPŁATY

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i internetu

w Bibliotece jest bezpłatne.

 1. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ):

  • za usługi reprograficzne

  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz.83 z 1994r., tekst jednolity Dz.U. Nr 90, późn. 631 z 2006r. z późn.zm.).

 1. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.

§ 8

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. W czytelniach oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych

oraz prowadzenia głośnych rozmów; spożywania posiłków i napojów.

 1. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać: osoby będące w stanie wskazującym na spożycie

alkoholu; osoby, które swoim zachowaniem zaócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom

i dezorganizują pracę Biblioteki.

 1. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnicy zobowiązani do zapoznania się z treśc niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny.

Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2006 r.

Skip to content